Referat Generalforsamling d. 12/3 2016

Referat Generalforsamling d. 12/3 2016

Formanden Per Thorsø byder velkommen og gav derefter ordet til Lars som foretog navneopråb.

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Frank Sørensen som blev valgt uden modkandidat.

Stemmeoptællere blev Niels Thøgersen, Steen Dahl og Jan Reinholt.

Dirigenten kunne derefter konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at den var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 55 stemmer incl. fuldmagter.

Vi er pt. 76 medlemmer.

Formandens beretning:
Formanden, Per Thorsø fortalte om året som var gået, b.la. med Park, køb af hal, mens han viste lidt billeder fra året som var gået.
Formandens beretning blev godkendt.

Kassererens beretning:
Kassereren, Regnar Broberg fremlagde regnskab for år 2015.
Kassererens beretning blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent og gebyrer m.v. for det følgende år.
Kontingent uændret.
Der kommer gebyr på kontingent som ikke bliver betalt pr. betalingsservice.

Valg til bestyrelse:
På valg var Regnar Broberg, John Myrup, og Ole Kristensen. De blev alle genvalgt.
Suppleanter:
Frank Sørensen blev 1. suppleant. Kim Pedersen blev 2. suppleant.

Turudvalg:
Morten ”Mulle” Poulsen, Erik Pedersen, Søren Peter ”SP” Andersen og Brian ” Morbas” Mortensen.

Vicevært:
Morten Jockumsen og Kurt Baade.

Værksted:
Bjarne Thybo og Per Thorsø.

Forårsfest:
Bestyrelsen

O-løb:
Jens ”landmand”, Thomsen , Niels Thøgersen og Ole bager

Ålegilde:
JK, Kim og Wesser.

Oktoberfest:
SP, Ole Kristensen, Tutti, Regnar og Jan Rasmussen, Kim.

Julefrokost:
Regnar fortalte at klubben havde 40 års jubilæum i december. Det blev derfor besluttet at holde jubilæum i stedet.

40 års jubilæumsudvalg:
Niels Thøgersen, Steen Dahl, JK, Jan Rasmussen, Tutti, Thomsen, Ulrik Nielsen og Regnar Broberg.
Udvalget tager stilling til om gamle medlemmer skal inviteres og om evt. åbent hus.

Køkken/værksteds udvalg det samme:

Erik, Boris, Tutti, Kim Regnar.
Ligger en plan når vi nu ikke kan købe hallen.

Barnøgler:
Tutti pointerer at man skal holde sine barvagter. Ellers må man aflevere nøglen.
Bestyrelsen arbejder på sende SMS til barvagterne.

5 kamp:
Lars Aarup

Antontræf:
Heidi, Kurt SP, Frank Bach, Sanne

Romsmagning:
Niels Thøgersen og Jan Rasmussen ønsker at lave en Romsmagning.

Revisor:
Jesper fra Beierholm blev valgt igen.

Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring af #11 og #11a til en ny #11 med ordlyden:

“Den ordinære generalforsamling afholdes i første kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, såfremt bestyrelsen eller over 1/3
af medlemmerne ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen
senest 1 uge efter modtagelse af skriftlig anmodning herom indeholdende dagsorden.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 måneds varsel og max 2 måneders varsel.
Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, samt øvrige skrivelser udsendt af
bestyrelsen, foregår via e-mail samt ved opslag på klubbens opslagstavle. Der udsendes SMS som
reminder. Det er medlemmernes ansvar at bestyrelsen altid har den korrekte e-mail adresse.
Indkaldelser skal indeholde dagsorden.”

Forslag blev vedtaget og skal snarest indføres i vedtægterne.

Lasse Mølskov foreslog at man måtte gå med rygmærke på sin vest.

Der var en del polemik om dette forslag, da der var flere som mente ,at forslaget ikke var uddybet i henhold til vedtægterne, ligesom man ikke vidste, hvad for et mærke man snakkede om. Forslaget kunne derfor ikke komme til afstemning, da det er en vedtægtsændring.
Der blev lavet en vejledende afstemning om der skulle arbejdes videre med forslaget, som viste at der ikke var stemning for at gå med rygmærke.

Forslaget blev ikke vedtaget.

Telefonliste:
Der vil snarest blive lavet en ny telefonliste. De som ikke ønsker at stå på denne retter henvendelse til bestyrelsen, som vil sørge for at de bliver fjernet.

Pokaler:

Niels Thøgersen fik pokal for flest kørte km. 7457 km.

Heidi fik igen, igen pokalen for at have kørt til flest træf.

Evt.:

Lars havde lavet en lille konkurrence ang. gennemsnitsalderen i klubben. Den er pt. på 48,6 år. Sanne vandt.

Der var forslag om køb af beslag til at ligge i trailer hvis man skal køre en mc. TJ bestiller

Der skal laves noget ved træk i loftet/bjælkelag. Frank og Pedersen kigger på det.

Thomsen spurgte om gaver til andre klubber. Bestyrelsen kunne fortælle at der ligger små trøjer med tryk på kontoret.

Regnar var blevet ringet op af Carsten Agesen og Knud Kristensen fra kommunen for at høre om vores holdning til en skaterpark ovre i parken. Dette var der ikke interesse for.

Oprydning
Der var en del snak om, hvad man gør for at få nogle få af medlemmerne til at passe deres oprydning. JK mente at de der ikke rydder op skal smides ud. Også Regnar mente at det var uacceptabelt. Bestyrelsen vil henvende sig til dem det drejer sig om.
Der vil komme en SMS ud til dem der ikke har betalt rengøringsbøder. Derefter har de en måned til at få betalt.

Hockey fortalte om Harzen turen.

Derefter var der spisning og hyggeligt samvær.