Referat af generalforsamling lørdag den 11. 03.2017

Formanden Per Thorsø bød velkommen.
der var 50 stemmeberettigede, plus 6 fuldmagter.

Vi startede med navneopråb ved Kurt Baade og Ole Kristensen.
Frank Sørensen blev valgt som Dirigent, som kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indvarslet, Jan Reinholdt, Steen Dahl, og Niels Thøgersen blev valgt som stemme optællere.

Formandens beretning ved Per Thorsø, blandt andet om at den positive omtale af klubben er vigtig, samt omtale af vores 40 års jubilæums fester, som begge forløb over al forventning, resten kan læses i dokument “formandsberetning 2017”

Kasseren Regnar Broberg fremlagde regnskab for 2017, hvor han blandt andet omtalte en faldende omsætning i baren, dette kunne blandt andet skyldes manglende oktoberfest, og julefrokost, og en anbefaling om at baren fremadrettet bliver talt op en gang om ugen, da der sommetider er ustabilitet i resultatet. resten af regnskabet kan læses i års rapporten, som også blev uddelt på dagen.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og øl priser vil vi holde under observation, med hensyn til prisstigninger, da fortjenesten ikke er særlig god. Der skal straks indbetales betales hvis man skylder for rengøringsbøder, kontingent med mere, der vil blive taget hårdere fat, så folk ikke kan vente op til flere år med at betale gammel gæld.

Valg af medlemmer og suppleanter. På valg i bestyrtelsen var Per Thorsø, Lars Aarup, Torben Jensen, og Kurt Baade, alle modtog genvalg, 1 suppleant blev Frank Sørensen, og 2 suppleant blev Kim Pedersen.

De forskellige udvalg kom til at se således ud.
Tur udvalg: Mulle, Claus M, Trap, SP, og KB.

Vicevært: Morten J, og KB.

Værksted; Bjarne Thybo, og Tutti.

Forårsfest: Sanne, Dorthe, og Birthe.

O-Løb: Niels T, Bambi, og Ole Bager.

Ålegilde: JK, og Bass

Julefrokost: Regnar, Jesper M, Skrot, Bass, Tutti, og KB.

Oktoberfest: Regnar, Bass, Tutti, Skrot, Boris, KB.

Valg af revisor, her blev Jesper fra Beirholm genvalgt.

Evt. Brian Nielsen fik pokal for flest km, og Heidi tog pokalen for at have deltaget i flest træf.

Der blev orienteret om det nye byggeri ved siden af Aatc af Tutti og Regnar.
Jan Falden foreslog “lyd dug” som støjhæmmende foranstaltning til Himmerlandstræffet, han vil gerne selv undersøge priser/muligheder.
Maling af klubhus, vi gør det selv, algefjerner sørger Keld Uni-pro for, Anders undersøger priser mm.

Belægning i gården udsættes til vi ved hvordan byggeriet ved siden af kommer til at ligge i forhold til Aatc omkring højde forskelle mm.

Lån af klubhus fremover skal der betales er beløb på 1000.00kr. hvis man selv kommer med øl og vin, alternativt kan drikke varer købes i baren, og man undgår at betale leje af klubbens lokaler. Betingelserne er forsat at man er medlem af klubben. dette blev vedtaget med stort flertal.

Fars dag/By Night arrangement, her var der af handelsstandsforeningens side blevet spurgt om vi vil hjælpe igen i år, det blev vedtaget med næsten enstemmigt flertal, der blev nedsat er udvalg bestående af: Tutti, Bass, Erik, Brian N, Frank S, og KB, Tutti tager kontakt til Jørgen så vi kan få holdt et møde.

Niels foreslog Rockwoll hegn som naboskel til byggegrund.
Dorthe foreslog en facebook side om klubinfo kun for medlemmer.
Bestyrelsen laver en

Tak for god ro og orden.